เป้าหมายหลัก

week2

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ทะเลสีรุ้ง
ชั้นอนุบาล 2   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2556

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนมีความเข้าในตนเอง บอกสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและอยากเรียนรู้ นำเสนอความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


Week
Input
Process
Out put
Outcome
2
(5 – 9 ส.ค. 2556)


คำถาม
- นักเรียนชื่นชอบอะไรบ้างและอยากเรียนรู้เรื่องอะไร?
เครื่องมือคิด
- card and chart (สิ่งที่ชื่นชอบและสนใจอยากเรียนรู้)
บรรยากาศ/สื่อ
 - บัตรภาพสัตว์น้ำ
- เพลง ฝนตกจั๊กๆ และเพลง ปลาห้าตัว 
เด็กในห้องเรียน (ความสนใจในสิ่งที่อยากเรียนรู้ที่แตกต่างกัน)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถาม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์น้ำ)
- ครูและนักเรียนร้องเพลง ฝนตกจั๊กๆ และเพลง ปลาห้าตัว พร้อมกับทำท่าทางประกอบเพลงได้ นักเรียนพูดคุยสนทนาและแสดงความคิดเห็นจากเนื้อหาของเพลงที่ฟัง
- ครูนำบัตรภาพที่เป็นรูปสัตว์น้ำมาให้นักเรียนดูแล้วอ่านชื่อสัตว์น้ำให้นักเรียนฟังสลับกับการให้นักเรียนทายชื่อสัตว์น้ำ
- นักเรียนนำสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนเองอยากเรียนรู้มาจากบ้าน เพื่อบอกเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง ว่าสิ่งนั้นน่าสนใจอย่างไร
- ครูกระตุ้นนักเรียนด้วยคำถามว่านักเรียนชื่นชอบอะไรบ้าง? และอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไร? พร้อมทั้งบอกเหตุผลที่ชอบ แล้วครูแจกแผ่นกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนเขียนชื่อตนเองและวาดภาพสิ่งที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้ แล้วนำไปติดไว้ที่บอร์ดให้เพื่อนๆ ดู
- ครูกระตุ้นนักเรียนเพิ่มด้วยการให้นักเรียนนำภาพสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้มาสร้างเส้นทางการเรียนรู้ต่อหาสิ่งที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้มากขึ้น แล้วนำเสนอเรื่องราวของตนเองให้เพื่อนๆ ฟัง
ชิ้นงาน
- วาดภาพและสร้างเส้นทางสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและอยากเรียนรู้
ภาระงาน
- นำเสนอเรื่องราวที่ตนเองอยากเรียนรู้
- ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
ทักษะ
1. ทักษะการเรียนรู้
- สังเกต : ภาพสัตว์น้ำแต่ละชนิด
- เปรียบเทียบ : ขนาดของสัตว์น้ำ, การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำกับคน
- ลงมือทำ : วาดภาพและสร้างเส้นทางสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและอยากเรียนรู้
- ด้านภาษา : บอกเล่าเรื่องราวและอธิบายเหตุผลในสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้, ตอบคำถามได้ตรงประเด็น, แสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่พบได้
- ด้านคณิตศาสตร์ : นับจำนวนบัตรภาพ, บอก/คาดคะเนขนาดของสัตว์น้ำแต่ละชนิดได้ 2 ระดับ(ใหญ่-เล็ก), จัดกลุ่มประเภทของสิ่งที่เพื่อนๆ อยากเรียนรู้ได้
2.ทักษะชีวิต
- สร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาได้สำเร็จด้วยตนเอง
- เลือกใช้อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและระมัดระวัง
3.ทักษะสังคม
- กล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้
- รู้จักการรอคอยกันและกัน
- แบ่งปันพื้นที่ให้เพื่อนๆ ได้
- เล่นและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น