เป้าหมายหลัก

week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ทะเลสีรุ้ง
ชั้นอนุบาล 2   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2556

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจอยากเรียนรู้ นำเสนอความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

Week
Input
Process
Out put
Outcome
1
(29 ก.ค. – 2 ส.ค. 2556)คำถาม
- รอบๆ ตัวเรามีอะไรบ้าง?
- มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในน้ำบ้าง?
เครื่องมือคิด
- walk and talk (นักเรียนพบเห็นอะไรบ้างระหว่างที่เดินสำรวจ)
- round table (นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวในคลิปวีดีโอการ์ตูน “นีโม่ปลาเล็กหัวใจโต ตอน นีโม่หนีพ่อ” และ คลิปวีดีโอสารคดี “ชีวิตใต้น้ำ”)
บรรยากาศ/สื่อ
 - คลิปวีดีโอการ์ตูน นีโม่ปลาเล็กหัวใจโต ตอน นีโม่หนีพ่อ คลิปวีดีโอสารคดี “ชีวิตใต้น้ำ”)
- เพลง ว.วาฬ
 - แหล่งน้ำบริเวณภายในโรงเรียน
 - บัตรภาพสัตว์น้ำ
 - คลิปวีดีโอสารคดี ชีวิตใต้น้ำ
- ขวดโหลใส่ปลา
- ดินน้ำมัน
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจ ครอบครัว)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถาม)
ผู้ปกครอง (ตามติดภารกิจที่มอบหมายให้ไปทำในวันหยุดช่วงปิดเรียน พูดคุยเล่าประสบการณ์ต่างๆ ให้นักเรียนฟัง)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์น้ำ)
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนากันเกี่ยวกับวันหยุดในช่วงปิดเรียน ถึงภารกิจที่ครูมอบให้นักเรียนไปตามหาสัตว์จากภาพที่ให้ไป (นักเรียนไปตามหาให้พบแล้วถ่ายรูปกับตัวจริง นำภาพมาเล่าให้เพื่อนฟัง)
- ครูชวนนักเรียนไปเป็นนักสำรวจน้อยๆ เดินสำรวจรอบๆ โรงเรียนและบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำ เพื่อสังเกตสิ่งต่างๆ และชวนกับตามหาและนับจำนวนชนิดของสัตว์ที่พบในโรงเรียน พร้อมกับวาดภาพประกอบ
- นักเรียนดูคลิปวีดีโอการ์ตูน “นีโม่ปลาเล็กหัวใจโต ตอน นีโม่หนีพ่อ” และ คลิปวีดีโอสารคดี “ชีวิตใต้น้ำ”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” “มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง?” “ทำไมพ่อนีโม่ไม่ยอมให้ลูกออกไปเล่นที่ไหนเพียงลำพังตัวเดียว?” นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ใต้ท้องทะเลนี้มีใครทำอะไรอยู่นะ” ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนปั้นสัตว์น้ำจากดินน้ำมัน
- ครูชวนนักเรียนไปดูสัตว์น้ำรอบๆ บริเวณโรงเรียน และตักใส่ขวดโหลใสมาให้นักเรียนสังเกตต่อในห้องเรียน และวาดภาพสัตว์น้ำตามลักษณะที่สังเกตเห็นพร้อมกับตั้งชื่อสัตว์น้ำตามจินตนาการ
- ครูและนักเรียนร้องเพลง “ว.วาฬ” พร้อมกับแสดงท่าทางประกอบเพลง
ชิ้นงาน
- ปั้นดินน้ำมันเป็นสัตว์น้ำที่ตนเองชอบ
- ภาพวาดสัตว์น้ำ
ภาระงาน
- นำเสนอภารกิจจากช่วงวันหยุด
- เดินสำรวจรอบๆ โรงเรียนและบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำ
- ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
ทักษะ
1. ทักษะการเรียนรู้
- สังเกต : สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวขณะเดินสำรวจ, ลักษณะของสัตว์น้ำแต่ละชนิด
- เปรียบเทียบ : ขนาดของสัตว์น้ำ, การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำกับคน
- ลงมือทำ : ปั้นสัตว์น้ำจากดินน้ำมัน
- ด้านภาษา : บอกชื่อสัตว์น้ำได้, ตอบคำถามได้ตรงประเด็น, แสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่พบได้, อธิบายลักษณะของสัตว์น้ำได้
- ด้านคณิตศาสตร์ : นับจำนวนชนิดของสัตว์ต่างๆ ที่สำรวจพบ, บอก/คาดคะเนขนาดของสัตว์ที่พบได้, เปรียบเทียบขนาดของสัตว์ที่พบได้ 2 ระดับ(ใหญ่-เล็ก)
2.ทักษะชีวิต
- สร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาได้สำเร็จด้วยตนเอง
- เลือกใช้อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและระมัดระวัง
3.ทักษะสังคม
- กล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้
- รู้จักการรอคอยกันและกันระหว่างเดินทางสำรวจ
- แบ่งปันพื้นที่ให้เพื่อนๆ ได้
- เล่นและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น